Algemene Voorwaarden diensten SheFlow & Energy Master

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden opgesplitst in de volgende diensten:
Lessen & Docentopleidingen
Workshops & Webinars
Inhuur ZZP opdrachten
Coachingstrajecten Organisaties
Coachingstrajecten Particulier
Illustraties

Workshops & Webinars

DEELNAME & BETALING WORKSHOPS / WEBINARS / ONLINE MASTERCLASSES
De webinarkosten zijn indien niet anders vermeld, inclusief btw en zonder factuur.
Restitutie van deelname kosten is alleen mogelijk wanneer er vanuit de organisatie geen webinar zal plaatsvinden op het moment waarvoor u zich heeft ingeschreven.
Verder is er geen restitutie van deelname kosten mogelijk.
Indien u zelf bent verhinderd dan kunt u iemand anders voor u in de plaats laten deelnemen.
Er wordt geen opname gemaakt van de workshops, webinars en online masterclasses.

Inhuur ZZP opdrachten

OFFERTE IN-COMPANY TRAINING / ZAKELIJKE COACHINGSTRAJECTEN VOOR UW MEDEWERKERS
Nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte voor de In-Company training/zakelijke coachingstraject is annuleren niet meer mogelijk. U bent dan verplicht om de betaling te voldoen conform onze betalingsvoorwaarden.
Betalingen worden niet geretourneerd. Facturatie van de diensten worden vooraf gedaan vanuit SheFlow / EnergyMaster, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen.
Indien tijdens het traject geen tijdige betaling is ontvangen vanuit de opdrachtgever, behoudt SheFlow / Energy Master zich het recht voor om de dienst tijdelijk op te schorten totdat de betalings is voldaan. Indien de betaling uitblijft, worden alle diensten stopgezet, waarbij de opdrachtgever nog steeds verplicht is om de betaling te voldoen.
Bij het verzaken van deze betaling wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten worden bij de klant die in gebreke is met de betaling in rekening gebracht.


INHUUR INTERIM ZZP-OPDRACHTEN
Voor de interim ZZP-opdracht ontvangt u een factuur aan het einde van de maand / uiterlijk de 3e van de nieuwe maand. De betalingstermijn is 14 dagen.
Bij de eerste herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Bij de 2e herinnering wordt € 15,00 in rekening gebracht.
Echter wanneer de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen wordt overschreden wordt er 2% van de totale factuurkosten (incl. 21% btw) extra in rekening gebracht.
Bij het verzaken van deze betaling wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten worden bij de klant die in gebreke is met de betaling in rekening gebracht.

Coachingstrajecten Particulier

PARTICULIERE COACHING, ZONDER OFFERTE
Uitzondering op annuleringsvoorwaarden zijn de individuele particuliere 1 op 1 coachingssessies, zonder offerte. Deze kunt u tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren per e-mail.
De betalingen voor particuliere coachingsessies dienen uiterlijk op de dag van de sessie voorafgaande aan de sessie te zijn voldaan per bankoverschrijving, danwel contant na afloop van de sessie.

Coachingstrajecten Organisaties

MEDEWERKERS- & EXECUTIVE COACHING MET OFFERTE
Vanuit SheFlow / Energy Master wordt de dienst geleverd overeenkomstig de offerte.
Indien er vanuit overmacht, ziekte, vakantie of zakelijke reis een afspraak vanuit SheFlow / Energy Master wordt geannuleerd, zal deze afspraak worden doorgeschoven naar een ander moment in overeenstemming met de coachee.
Hetzelfde geldt voor de coachee, met in achtneming van de annuleringstermijn van 48 uur.
Afspraken die later dan 48 uur worden afgezegd, zullen worden doorberekend als een sessie afspraak.

Indien de coachee door omstandigheden niet in de gelegenheid is om de sessies binnen de vooraf afgesproken termijn na te komen, is er éénmalig een verlenging van de periode mogelijk met 1 maand. Daarna vervalt dit recht.
Er vindt geen restitutie plaats van sessies die door de coachee niet tijdig zijn geannuleerd / niet zijn afgenomen.

Illustraties

De voorwaarden, licenties, en copyright ten aanzien van Illustraties vindt u hier.

Algemene Voorwaarden 2024
Lessen & Docentopleidingen

Waar hieronder wordt gesproken over cursus of cursusbedrag, wordt daarmee ook bedoeld alle betalingen voor de diensten van SheFlow en Energy Master.

INSCHRIJVEN
Voor iedere cursus, workshop of opleiding die u wilt volgen, moet u zich afzonderlijk aanmelden via een
inschrijfformulier, danwel per mail of berichtgeving. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. Inschrijven voor een gedeelte van een cursus, workshop of opleiding is niet mogelijk.
Met de ondertekende inschrijving gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden, ongeacht of de
aanmelding schriftelijk, via een online formulier of via email plaatsvindt.


TrippleShape
®/ SheFlow dient vóór inschrijving op de hoogte te zijn van eventuele lichamelijke en psychische
aandoeningen, het onder behandeling zijn van een arts, psychotherapeut en dergelijke en eventueel medicijngebruik. TrippleShape® behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren op grond van zijn/haar geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Door middel van inschrijving verklaart u bekend te zijn met en gaat u akkoord met alle cursusgegevens en voorwaarden van ons instituut. U verbindt zich voor de gehele cursus(sen) en u verplicht zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.


GELDIGHEID INSCHRIJVING
Uw inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van en cursus en wordt niet automatisch verlengd. U dient zich voor de aanvang van een volgende cursus opnieuw in te schrijven. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het is raadzaam om op tijd in te schrijven.

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING EN FACTUUR BIJ OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
Na inschrijving krijgt u een schriftelijke bevestiging per email. Deze bevestiging is tevens de factuur waarop de prijs en wijze van betaling staat en bevat alle informatie omtrent uw cursus, zoals tijd en locatie.

CURSUSBEDRAG/OPLEIDINGSKOSTEN
De vermelde opleidingskosten zijn inclusief 21% btw en exclusief reiskosten die voor eigen rekening van de cursist zijn.
Tijdens de instructeursopleiding is koffie, thee en een versnapering inbegrepen. Indien u tijdens de middagpauze een maaltijd wilt consumeren, dient u hier zelf voor te zorgen.
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Ook niet bij ziekte, klachten, verhuizing of anderszins.


LICENTIEBEDRAG/LICENTIEKOSTEN
De licentiekosten zoals vermeld in het licentie inschrijfformulier zijn excl. btw.
De licentie dient per kwartaal te worden voldaan, voorafgaande aan het kwartaal.
Bij niet tijdige betaling, zullen uw gegevens van onze website worden verwijderd, waarbij uw betalingsverplichting blijft bestaan.
Wanneer u alsnog betaalt, zullen uw gegevens weer zichtbaar zijn op de website.

Wanneer de licentiefactuur niet tijdig of onvolledig is betaald, ontvangt u opnieuw een factuur waarbij bij de eerste herinnering de factuur wordt vermeerderd met € 5,- administratiekosten.
Bij een tweede herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met €15,00 herinnerings-/administratiekosten.
Bij wanbetaling worden alle kosten die door TrippleShape®/SheFlow moeten worden gemaakt om het verschuldigde cursusgeld te innen, verhaald op de nalatige licentie instructeur of opdrachtgever die de licentie betaald voor de instructeur.

LICENTIE EN VERMELDING TRIPPLESHAPE OP EIGEN WEBSITE/RECLAME-UITINGEN/LANDELIJKE EN REGIONALE MEDIA
Bij alle reclame uitingen ten aanzien van TrippleShape dient u als TrippleShape licentie nemer een link te plaatsen naar de TrippleShape website: www.trippleshape.nl.

Alle landelijke media contacten (magazines, bloggers, tv e.d.) lopen rechtstreeks via TrippleShape en niet via de licentiehouders. Wanneer licentiehouders zich hier niet aan houden en verzuimen om door te verwijzen naar het TrippleShape hoofdkantoor ivm landelijke publiciteit, dan heeft TrippleShape het recht om het licentie contract te verbreken met de betreffende licentiehouder.

TOELATINGSEIS OPLEIDING

Om te worden toegelaten tot de TrippleShape BarreWorkout opleiding, dien je vóóraf tenminste 1 TrippleShape les te hebben gevolgd. Dit dient aantoonbaar te zijn, met naam instructrice (je hebt je voorgesteld, zodat je aanwezigheid te verifiëren is), lesdag, lestijd, leslocatie en datum.


BETALINGEN EN HERINNERINGSKOSTEN
Alle facturen dienen voor aanvang van de te leveren dienst te zijn voldaan.

Wanneer de betaling niet conform onze betalingstermijn (staat op de offerte en factuur vermeld) is voldaan, ontvangt u opnieuw een factuur waarop het te betalen bedrag bij de eerste herinnering wordt vermeerderd met € 5,- administratiekosten. U heeft dan nog 7 dagen te tijd om het openstaande bedrag (inclusief de herinneringskosten) alsnog te voldoen.

Bij een tweede herinnering wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 15,00 herinnerings-/administratiekosten. Deze herinneringsfactuur dient binnen 5 dagen te zijn voldaan. Wanneer de herinneringskosten worden genegeerd, wordt hiervoor alsnog apart een factuur voor verzonden.

Bij een betalingsachterstand kan de toegang tot activiteit worden ontzegd/gaat SheFlow/Energy Master niet over tot het leveren van de aangevraagde dienst, waarbij uiteraard het verschuldigde bedrag alsnog dient te worden voldaan.

Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld en worden alle daarvoor gemaakte kosten om de verschuldigde betaling te innen, verhaald op de nalatige cursist, deelnemer, afnemer of opdrachtgever.

BETALEN IN TERMIJNEN
Als dat is aangegeven op het inschrijvingsformulier kan een betalingsregeling getroffen worden.
Als betalen ineens een probleem is, kan om een betalingsregeling gevraagd worden en afgesproken. De betalingen dienen dan wel op de afgesproken termijn zijn voldaan.
Verhindering of ziekte geeft geen recht op het niet betalen van de betreffende bijeenkomst en/of volledige cursusprijs.
Bij betaling in termijnen kan SheFlow/Energy Master het totale cursusbedrag met 10% verhogen. Dit zal dan vooraf worden aangegeven.
SheFlow/Energy Master behoudt zich het recht voor om bij betaling in termijnen ook het lesmateriaal in termijnen ter beschikking te stellen.


INSCHRIJVING REAL LIFE OPLEIDING / WORKSHOP / TRAINING / OPDRACHT ANNULEREN
Mocht u een inschrijving of opdracht willen annuleren dan gelden de volgende regels:
. afmelden kan alleen schriftelijk of per mail.
Bij annulering:
. tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang van de dienst is afmelding kosteloos,
. vanaf 4 weken voor aanvang van de dienst betaalt u 15% annuleringskosten ,
van het in rekening gebrachte bedrag
. vanaf 3 weken (21 dagen) voor aanvang van de dienst betaalt u 25% annuleringskosten, van het in rekening gebrachte bedrag
. vanaf 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de dienst betaalt u 50% annuleringskosten, van het in rekening gebrachte bedrag
.vanaf 1 week (7 dagen) voor aanvang van de dienst betaalt u 75% annuleringskosten, van het in rekening gebrachte bedrag
.Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor aanvang van de dienst wordt de volledige dienstenprijs in rekening gebracht en is annuleren niet meer mogelijk.

. Bij verhindering van deelname is het toegestaan een vervanger te sturen. De naam van uw vervanger dient vooraf te worden doorgegeven aan onze organisatie. Bij het niet verschijnen op een cursus of andere dienst zijn de volledige kosten verschuldigd.
. Restitutie of kwijtschelding van (gedeeltelijke) cursus/trainings/workshop/lezingbetaling of andere aangevraagde en betaalde diensten is niet mogelijk
Bij het tussentijds annuleren van een meerdaagse cursus wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht en dient dit volledige bedrag te worden voldaan.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN
Na uw inschrijving heeft u een bedenktijd van zeven werkdagen. Daarna is de annuleringsregeling van kracht.

SheFlow/Energy Master heeft het recht:
. een dienst te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen,
. een dienst door andere docent(en) te laten geven dan vermeld,
. noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen,
Indien de dienst niet doorgaat vanuit
SheFlow/Energy Master, zijn er 3 mogelijkheden:
1. er wordt een alternatieve datum geboden
2. u krijgt restitutie van het cursusgeld
3. bij de lessen wordt de door SheFlow geannuleerde les in mindering gebracht bij het volgende lesblok.


UITVAL VAN LESSEN
Bij afwezigheid van een docent wordt de cursusbijeenkomst zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen bijeenkomst op een later tijdstip in te halen.

ZIEKTE OF VERHINDERING
Indien u ziek bent of door een andere oorzaak verhinderd bent om aanwezig te zijn tijdens de cursus, dient u zich voor aanvang van de cursusbijeenkomst per email af te melden bij onze organisatie. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

GEEN RESTITUTIE VAN HET LESGELD
Tussentijds uitschrijven van cursussen of niet volledig deelnemen aan de opleidingsdagen leidt niet tot restitutie van het cursusgeld of onvolledige betaling van het volledige cursusgeld.
Er vindt op geen enkele manier restitutie van het lesgeld plaats.

MATERIAALKOSTEN
In de cursusprijs is een (basis)materialentoeslag inbegrepen. In bijzondere omstandigheden of bij meer dan gemiddeld gebruik worden extra materiaalkosten in rekening gebracht.
Indien u cursusmateriaal kwijtraakt kunt u tegen de daarvoor geldende vergoeding nieuw cursusmateriaal bestellen.
Cursusboek TrippleShape
® BarreWorkout instructeursopleiding prijs 2019: € 65,00

REISKOSTEN
Voor iedere vorm van dienstverlening die TrippleShape/SheFlow geeft op een andere dan onze eigen locatie worden reiskosten in rekening gebracht van € 0,19 ct per kilometer.

KOSTEN HER-EXAMEN
De kosten voor het beoordelen van een video opname ten behoeve van een herexamen bedragen € 55,00 excl. btw.

PORTRETRECHT
Opnamen en foto’s van cursussen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website of in de cursusbrochure en social media kanalen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal tenzij u uw bezwaar van tevoren schriftelijk of per email heeft aangegeven.

EIGENDOMSRECHT (COPYRIGHT)
1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het door TrippleShape/SheFLow ontwikkelde cursusmateriaal berust bij TrippleShape®/SheFlow.
2. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrippleShape®/SheFlow.
3. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
4. Bij misbruik van de naam of het logo van TrippleShape®/SheFlow kan de cursist de toegang tot de cursus ontzegd worden.
5. TrippleShape® is een merkgeregistreerde naam. Het logo of de naam van TrippleShape® mag enkel worden gebruikt met toestemming van en onder de voorwaarden van TrippleShape, na het volgen van de opleiding en door middel van afname van een instructeurslicentie.
Indien TrippleShape®ten tijde/bij aanvang van de opleiding toestemming heeft gegeven om het beeldmerk en/of promotiefilm van TrippleShape® te gebruiken, wordt hierbij nadrukkelijk vermeld dat het een tijdelijke toestemming betreft. Indien de cursist die deze toestemming heeft ontvangen, alsnog besluit om de opleiding niet te volgen, de opleiding niet heeft gevolgd, niet geslaagd is voor de examens, danwel geen licentie afneemt na afronding van de opleiding, dan trekt TrippleShape®de tijdelijke toestemming terug om het beeldmerk en/of promotiemateriaal te mogen gebruiken voor eigen doeleinden. De cursist dient dan per onmiddellijke ingang het beeldmerk en promotiemateriaal te verwijden van haar website, locatie of andere reclame-uitingen.

Indien de licentie niet (tijdig) is voldaan, vervalt het recht op gebruik van de TrippleShape®naam en beeldmerk en andere TrippleShape® promotie-uitingen. Met regelmaat wordt hierop door TrippleShape gecontroleerd.

Bij het niet naleven van bovenstaande, legt SheFlow/Energy Master een boete op van € 1.000,00 wegens onrechtmatig gebruik van de naam, afbeeldingen en/of ander promotiemateriaal van SheFlow/Energy Master.


EXAMEN-UITSLAG

SheFlow/Energy Master streeft ernaar de examenuitslagen met 14 dagen kenbaar te kunnen maken, maar heeft tenminste 21 dagen de tijd voor het verwerken en bekend maken van de uitslagen.
Over het ingeleverde examenwerk en de beoordeling van de theorie- en praktijktoets worden geen bijzonderheden verstrekt aan de kandidaat, er wordt niet over gecorrespondeerd of op andere wijze over gecommuniceerd noch gediscussieerd.
Wanneer u het niet eens bent met de uitslag dan kunt u dit aangeven. Dit zal echter niet leiden tot herziening van de beoordeling of restitutie van het cursusgeld.


CERTIFICATEN

Enkel cursisten die alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en het examen positief hebben afgerond ontvangen een certificaat waarop staat vermeldt dat de cursist is geslaagd. Dit certificaat wordt eenmalig aan de cursist verstrekt.
Wanneer dit certificaat vanwege verlies of andere reden opnieuw dient te worden opgemaakt en toegestuurd wordt hiervoor €15,00 excl. btw in rekening gebracht aan de cursist.


AANSPRAKELIJKHEID

SheFlow/Energy Master is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen.


VERTROUWELIJKHEID
SheFlow/Energy Master behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding inzake informatie verkregen uit of dankzij hun werkzaamheden bij TrippleShape.

RESPECT VOOR DE OPLEIDINGSLOCATIE
In de dansstudio mag niet worden gegeten. Tijdens de opleiding wordt er ruimte geboden voor pauze, waarin in de daarvoor bestemde ruimte kan worden gegeten.

OMGAAN MET ELKAAR / WANGEDRAG

SheFlow/Energy Master wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en (verbaal) geweld voorkomen. Mocht u op dit gebied toch problemen ervaren, maak dat dan aan ons kenbaar. Wanneer een cursist wangedrag vertoont of gedrag vertoont dat een duidelijk negatieve invloed heeft op de overige cursisten of opleidingsdocent en zich als een storende factor manifesteert met diens gedrag, kan TrippleShape® besluiten de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. Ander wangedrag is het volgen van de lessen onder invloed van alcoholische en verdovende middelen en het hinderen van medecursisten in het volgen van hun opleiding.
Uiteraard nadat dit aan de cursist zelf kenbaar is gemaakt. SheFlow/ Energy Master neemt in dat geval contact op met de betreffende cursist. De cursist blijft verplicht tot betaling van het cursusgeld.


OVERIGE
In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist
SheFlow/Energy Master.